Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Sprawni na rynku pracy” nr RPLD.09.01.01-10-C022/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział I.
DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

 1. Projekt (P) - Projekt „Sprawni na rynku pracy” (RPLD.09.01.01-10-C022/16), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 2. Wnioskodawca (Beneficjent) – Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Mikołaja Reja 20.
 3. Instytucja Pośrednicząca (IP) – instytucja nadzorująca prawidłową realizację Projektu oraz przyznająca środki na jego realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49.
 4. Wniosek o dofinansowanie – dokument przedkładany przez Wnioskodawcę do IP w celu uzyskania środków finansowych na realizację Projektu.
 5. Biuro Projektu – ul. Piotrkowska 173 lok 109, 90-447 Łódź, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji Projektu osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie oraz Uczestnikom/-czkom Projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00.
 6. Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba, która złożyła w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne i oczekuje na wynik rekrutacji.
 7. Uczestnik/-czka Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do projektu w ramach zaplanowanych działań rekrutacyjnych.
 8. Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721, z późn. zm.) a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2011 r., Nr 231, poz. 1375)
 9. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w Projekcie – dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.

Rozdział II.
INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Projektu ma na celu określenie szczegółowych zasad przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz warunków udziału w Projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01 lipca 2017 do 30 listopada 2018.
 2. Celem Projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 60 Uczestników (33 kobiet, 27 mężczyzn) – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, które ukończyły 18 r. życia, zamieszkujących województwo łódzkie, w okresie od lipca 2017 r. do listopada 2018 r.- poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu.
 3. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • są osobami niepełnosprawnymi;
  • zamieszkują na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  • ukończyły 18 r. życia;
  • pozostają bez zatrudnienia.

Rozdział III.
REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa łódzkiego.
 2. Za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji odpowiadają Koordynator oraz Asystent Projektu.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach: lipiec-wrzesień 2017 r. oraz marzec-maj 2018 r. W każdym z naborów zakwalifikowane zostanie 30 osób. W przypadku zbyt małego zainteresowania udziałem w Projekcie, dopuszcza się możliwość przedłużenia naboru.
 4. Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu, w wyznaczonych terminach rekrutacji, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 5. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
  • formularz zgłoszeniowy;
  • zobowiązanie kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę do przekazania informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej lub efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie.
  • Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
 6. Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada:
  • oświadczenie o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną, dla której został określony III profil pomocy (jeśli dotyczy).
 7. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez wyznaczony personel Projektu.
 8. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty dla osób w najbardziej niekorzystnej sytuacji, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • osoba korzystająca z PO PŻ (+1p.);
  • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (+1p.);
  • osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (+1p.);
  • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi (+1p.).
 9. Łącznie Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu może otrzymać maksymalnie 4 punkty premiujące. O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów.
 10. Po zakończeniu rekrutacji ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych do Projektu. Osoby niezakwalifikowane do Projektu w pierwszym naborze zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały możliwość wzięcia udziału w II turze rekrutacji.
 11. Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
 12. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestników/-czek Projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie.
 13. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji ukierunkowanej na konkretne grupy docelowe, które mają zostać objęte wsparciem, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
 14. Informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Wnioskodawcy. W Projekcie zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji.
 15. Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w Biurze Projektu.

Rozdział IV.
ZAKRES I ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA

§ 1

 1. Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie, Kandydat/-ka jest zobowiązany/-a do podpisania:
  • umowy uczestnictwa w Projekcie;
  • deklaracji udziału w Projekcie;
  • oświadczenia Uczestnika/-czki Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • oświadczenia Uczestnika/-czki Projektu (o statusie w chwili rozpoczęcia udziału w Projekcie).
  • Brak podpisania któregokolwiek z powyższych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie udziału w formach wsparcia i skutkuje skreśleniem Uczestnika/-czki z listy.
 2. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:
  • opracowanie IPD;
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
  • szkolenie zawodowe;
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
  • staże zawodowe;
  • pośrednictwo pracy.
 3. Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 2
Indywidualny Plan Działania

 1. Każdy/-a z Uczestników/-czek Projektu odbędzie średnio 4 godziny spotkań (1 spotkanie po 4h) z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania, w tym identyfikacji mocnych oraz słabych stron; analizy predyspozycji zawodowych; określenia bilansu posiadanych kompetencji i kwalifikacji; diagnozy potrzeb Uczestnika/-czki, dopasowania wsparcia oferowanego w Projekcie, ustalenia ścieżki rozwoju.
 2. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

§ 3
Indywidualne poradnictwo psychologiczne

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie średnio po 6 godzin (2 spotkania po 3h) indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Spotkania z psychologiem mają na celu identyfikację i pokonanie barier utrudniających Uczestnikowi/-czce wejście lub powrót na rynek pracy.
 2. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

§ 4
Trening kompetencji i umiejętności społecznych

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w 30-godzinnym treningu kompetencji i umiejętności społecznych (5 dni po 6h), w grupach średnio 10-osobowych.
 2. Zakres tematyczny: rozwijanie samoświadomości – poznanie wad i zalet, słabych i mocnych stron, poznanie zasobów i potencjału osobistego; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; poznawanie przekazów werbalnych i niewerbalnych; warsztat radzenia sobie ze stresem; nauka asertywności; autoprezentacja; jak umiejętnie mówić NIE; ćwiczenie komunikatów typu JA; nauka pracy w zespole; określenie celów na przyszłość.
 3. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

§ 5
Szkolenia zawodowe

 1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych określonych na podstawie i w zgodzie z zapisami opracowywanego IPD.
 2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 60 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Doradca zawodowy, podczas ustalania IPD, wspólnie z Uczestnikiem/-czką Projektu decyduje o tematyce, terminie realizacji szkolenia zawodowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem UP oraz z uwzględnieniem specyfiki regionalnego rynku pracy.
 4. Szkolenia będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do RIS oraz minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń o danej tematyce.
 5. Szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 6. Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe, opłaci egzamin zewnętrzny.
 7. Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym.
 8. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 9. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz pozytywne zdanie testów cząstkowych.

§ 6
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w 30-godzinnych warsztatach aktywnego poszukiwania pracy (5 dni po 6h), w grupach średnio 10-osobowych.
 2. Zakres tematyczny: tworzenie CV i listu motywacyjnego; rozmowa rekrutacyjna; sposoby poszukiwania pracy; rynek pracy; autoprezentacja.
 3. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

§ 7
Staże zawodowe

 1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Wnioskodawcy z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
 2. Staż organizowany i finansowany jest przez Wnioskodawcę na terenie województwa łódzkiego.
 3. Staże są przewidziane dla 60 Uczestników/-czek Projektu.
 4. Staże będą się odbywały w ramach umów stażowych zawieranych na okres 4 miesięcy.
 5. Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą, pracodawcą a stażystą.
 6. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez 30 i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które jest świadczenie. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 7. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 8. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
 9. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Wnioskodawca.
 10. Staże realizowane będą pod nadzorem opiekuna stażysty, na podstawie umowy stażowej oraz w oparciu o program stażu. Po zakończeniu udziału w stażu, Uczestnik/-czka otrzyma opinię z przebiegu stażu wraz z opisem wykonywanych czynności.
 11. W trakcie odbywania stażu, 10 UP skorzysta ze wsparcia Asystenta osoby niepełnosprawnej, co pozwoli na przełamanie barier związanych z brakiem wystarczającej samodzielności podczas pierwszych miesięcy pracy.
 12. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na staż.

§ 8
Pośrednictwo pracy

 1. Każdy/-a z Uczestników/-czek Projektu odbędzie średnio 3 godziny spotkań z pośrednikiem pracy w celu ułatwienia osobie pozostającej bez zatrudnienia wejście oraz poruszanie się na rynku pracy. Pośrednik będzie pozyskiwał informacje o wolnych miejscach pracy, nawiązywał kontakty z pracodawcami, monitorował postępy stażystów w trakcie staży, zaś w przypadku gdy Uczestnik/-czka nie podejmie pracy po zakończeniu stażu, pośrednik przedstawi mu min. 3 oferty pracy.

Rozdział V.
ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w przedmiotowym Projekcie dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Uczestnicy/-czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szkolenia zawodowego lub stażu Wnioskodawca może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych udziałem w poszczególnych formach wsparcia.

Rozdział VI.
ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 2. Informacje, o których mowa w pkt. 1będą wykorzystywane do wywiązania się Wnioskodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP.

Rozdział VII.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Na Uczestnikach/-czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki:
  • przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
  • złożenie kompletu wymaganych dokumentów;
  • uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/-czki Projektu przewidziane oraz potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem;
  • niezwłocznego usprawiedliwienie nieobecności;
  • rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców;
  • branie udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań Projektowych, również po zakończeniu udziału w Projekcie;
  • nie narażania Stowarzyszenia HUMANEO na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika/-czki Projektu, w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych - w przypadku ich powstania zobowiązania się do ich pokrycia;
  • poinformowanie o podjęciu zatrudnienia – złożenie kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskanie zatrudnienia lub otrzymanie oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu;
  • 80% frekwencji na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych.

Rozdział VIII.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

§ 1

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/-czce w momencie przystąpienia do Projektu.

§ 2

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szkolenia zawodowego lub stażu Wnioskodawca może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem w szczególności szkoleniem zawodowym lub stażem.
 2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czki Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności: w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu; udowodnionego aktu kradzieży; przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających; okazywania jawnej agresji względem innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu.

Rozdział IX.
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Uczestnik/-czka Projektu kończy udział w Projekcie w przypadku realizacji całości zaplanowanego wsparcia, które zostało ustalone dla danej osoby.
 2. Po zakończeniu udziału w Projekcie, każdy Uczestnik/-czka Projektu pozostający/-a bez zatrudnienia jest zobowiązany/-a do zarejestrowania się w PUP (o ile dana osoba może podlegać takiej rejestracji).

Rozdział X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2017r.
 2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Koordynatora Projektu działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Wnioskodawcą.
 3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
 4. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z Wnioskodawcą.
 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy.